Strateji

Kalkınmanın ilerlemesine yönelik destekleyici değişim teorileri özel sektörün kalkınma konusuyla daha fazla ilgilenmesini gerektirmektedir. Özel sektörün kalkınmaya ilişkin kritik zorluklarla ve bu zorluklara ilişkin altta yatan nedenlerle baş etmeye yönelik büyük potansiyelinden faydalanmak için stratejik, tümleşik ve iyi koordine edilmiş bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.

Hükümetler, sivil toplum ve kalkınma aracıları olumsuz etkiler en aza indirilirken sürdürülebilir kalkınmanın gelişimi, kapsayıcı ve demokratik yönetim ve esneklik sağlama konusunda dönüştürücü ortaklar haline gelmek üzere özel sektörün desteğini almalı ve bu doğrultuda fırsatlar oluşturmalıdır. Bu da, ortaklığın kalkınmayla ilgili temaslarda bulunmasına imkan veren, araştırmalar yürüten ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun politikalar ve stratejiler geliştiren kolaylaştırıcı bir platformun oluşturulmasıyla mümkündür.

*UNDP’nin 2016-2020 dönemine ilişkin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Özel Sektör ve Kurumlar Stratejisi için değişim teorisi.

Hedefler İçin İş Dünyası (B4G) Platformunun genel hedefi, yukarıda açıklanan değişim teorisine paralel olarak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak amacıyla “Kapsamlı bir Ortaklık” kurarak özel sektörle oluşturulacak stratejik ortaklık modeliyle Türkiye’deki sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır. Hedefler İçin İş Dünyası Platformu araştırmalar yapmak, politikalar geliştirmek ve özel sektörün sürdürülebilir kalkınma hedeflerine olan katkılarını koordine etmek ve kolaylaştırmak için uygulama noktası olarak ve tek noktada hizmet sunumu politikasını benimseyerek her seviyeden özel sektör kuruluşuna ulaşan kapsamlı bir yaklaşım izleyecektir. Korelasyon matrisleri; sektörlerin, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik potansiyel katkıları ve enerji ve çevrenin yanı sıra ekonomik olarak dışlanmış toplulukların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımlara ilişkin potansiyel iş imkanları bakımından sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygunluklarının anlaşılmasına yardım edecektir. Kaynakların ideal yönetimiyle makul ve en uygun ortaklıkları ve yatırımları hayata geçirmek amacıyla kamu sektörü ve özel sektör için nitelikli değerlendirmeler yapacaktır.

İşletmeler, sürdürülebilir kalkınma modellerine yönelik farklı ortaklık modelleriyle (SDG Accelerator, sektörel eylem, değer zinciri entegrasyonu, birden fazla paydaşın oluşturduğu temaya dayalı ortaklıklar, alternatif finansman modelleri) CSR ve sürdürülebilirlik fonlarından faydalanma hususunda sağlıklı bir yol izleyecektir. Her ikisi de küresel bir zorunluluk olarak Türkiye’de faaliyet gösterecek olan SDG Impact Accelerator ve BM Teknoloji Bankası’nın çalışmalarının yanı sıra STEM ve Industry 4.0 Çalışma Gruplarıyla bağlantı kurularak teknolojiye veya yeniliğe dayalı çözümler de araştırılacaktır.

Platform, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yakın zamanda sunacağı SDG Impact Accelerator (Küresel Hedefler Etki Hızlandırma) girişimi gibi özel sektörün ilgilenmesini gerektiren ve küresel ağda merkezi bir görev üstlenmeyi, sosyal bir zorunluluk niteliğinde olmayı, ileriyi gören bir bakış açısını benimsemeyi ve hedef nüfusların sorunlarını ele almalarına yardımcı olan kuruluşlara son teknoloji hizmetleri sunmayı amaçlayan çalışmalarla yakından ilişkili olacaktır.

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu da UNDP Ülke Ofisinin özel sektörle oluşturulan kalkınma ortaklıklarına ilişkin engin tecrübesinden, Türkiye çapındaki üye işletme sayısı 40.000’i geçen TÜRKONFED’in ağlarından ve TÜSİAD üyesi olan ve ticari faydalar karşılığında ülkenin ihtiyaçları için çalışan gönüllü ticari kurumlarda gruplar ve topluluklar halinde organize olan işine bağlı Fortune 500 şirketlerinden faydalanacaktır.

Önerilen Projede yürütülecek olan incelemeler ve araştırmalar, bütüncül ve duyarlı devlet politikalarının ve sektör bazlı bağımsız kurum stratejilerinin geliştirilmesine yardım edecek olan bir ortaklık stratejisi ve politika çerçevesinin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Planlanan proje ayrıca sektörler ile sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasındaki korelasyon matrisini tanımlayacak olan araştırmaları ve incelemeleri, stratejilerin ve politikaların araştırmaya ve UNDP Ülke Ofisinin 50’den fazla ortaklık uygulamasında aldığı derslere göre geliştirilmesini ve projenin uygulama aşamasının sonunda “Hedefler İçin İş Dünyası” Platformunun etkinleştirilmesi için özel sektörle kurulan sektör bazlı temasları da destekleyecektir.

X