Ortaklık Yapısı

TÜSİAD ve TÜRKONFED; Türkiye’nin özel sermayesinin en az %80’ini, Türkiye Fortune 500 şirketlerini ve toplamda 40.000’den fazla yerel işletmeyi temsil etmektedir. Gelecekte Türkiye’nin yurt içi ve yurt dışındaki yerel işletmelerinin başarılı olmasında, bu iki kuruluşun ve üyesi olan yerel işletmelerin katılımı son derece önemlidir.

TÜSİAD; üretim, katma değer, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi birçok alanda Türkiye genelinde ve yurt dışındaki ekonomik faaliyetlerde önemli bir temsil yeteneğine sahiptir. TÜSİAD’ın faaliyetleri rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar. Genel Merkezi İstanbul’da olan TÜSİAD’ın Ankara, Brüksel, Washington, Berlin, Londra, Paris ve Pekin’de temsilcilikleri bulunmaktadır. TÜSİAD, son 5 yıl içinde B20, BusinessEurope ve OECD-BIAC örgütleriyle birlikte 200’den fazla etkinliğe katılarak küresel platformlarda Türk iş dünyasını temsil etmiştir.

TÜRKONFED ise çatısı altındaki 28 federasyon ve 210 dernekle 40.000’in üzerinde şirketi temsil eder; bu bağlamda Türkiye’deki en büyük gönüllü KOBİ örgütüdür. Faaliyetlerini, üye federasyonlarla ve ayrıca TÜRKONFED Uluslararası Platformu üzerinden Türkiye dışındaki üye olan Türk iş dünyası örgütleriyle yakın iş birliği yaparak yürütmektedir. Brüksel temsilciliği bulunan TÜRKONFED, Avrupa KOBİ Birliği (SMEUnited) üyesidir.

Farkındalık ve aidiyet duygusunu artırmak amacıyla lider kuruluşların üst düzey katılımı ve temsil kapasitesine sahip olması sağlanacaktır. TÜSİAD ve TÜRKONFED yönetim kurulları tarafından halihazırda onaylanmış olan girişim, ortaklık modeli kavramını yaygın olarak toplumun tüm kesimlerine taşıma gayesiyle Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin iş dünyası liderleri olarak hareket edecek olan, farklı sektörlerden ve coğrafi alanlardan seçilmiş önemli iş dünyası liderlerini belirlemiştir. Ulusal ve uluslararası arenada temsil kapasitesini haiz seçkin bir iş insanı, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Başkanı olarak atanacaktır.

UNDP, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile yakın iş birliği yapacak ve Türkiye Cumhuriyeti adına Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin koordinasyonundan sorumlu olacak T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile bir ortaklık anlaşması da akdedecektir. Hedefler İçin İş Dünyası Platformu’nun çalışmaları Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kamulaştırma sürecine uyumlu olacak ve girişimin amaçlarına ulaşabilmesi için düzenli iş birliği anlaşmaları yapılacaktır. Platform çalışmalarının, ilgili alanlarda görev yapan ulusal kuruluşlarla yakın iş birliği ve koordinasyon yoluyla ulusal düzeyde politika etkisi oluşturması beklenmektedir.

Yukarıda açıklandığı üzere, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanması tüm paydaşların ve nihai olarak Devletin ortak sorumluluğunda olacaktır. Bu bağlamda, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin sadece koordineli bir yapıyla gerçekleştirilebilecek kurumsal alandaki entegrasyonu, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu açısından işin en önemli kısmını oluşturmaktadır ve bu nedenle Platform, özel sektör temsilcisi bir yapı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin koordinasyon çalışmalarına etkin bir şekilde bağlı olacak ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ilişkin ulusal izleme ve raporlamaya katkıda bulunacaktır.

UNDP Ülke Ofisi, UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) ve UNDP İstanbul Bölge Ofisi (IRH) ile birlikte, bölgedeki birden fazla ülkenin menfaat sağlayacağı çalışmalar dahil olmak üzere, Türk özel sektörüyle yapılan ortaklıklara yönelik olarak koordineli ve iş birliğine dayalı bir çalışma içine girecektir.

Platform modelinin geliştirilmesine ilişkin ilk süreç 2019 yılının ilk çeyreğine kadar tamamlanacaktır. Bu süreçte Platformun yurt içi kapasitesi mevcut Proje sayesinde ve ayrıca istişari bir yaklaşımla belirlenen sürdürülebilirlik ve olası riskleri içeren bir iş planı hazırlayacak olan TÜSİAD ve TÜRKONFED tarafından uzmanların atanması yoluyla artırılacaktır. Yenilikçi platform tabanlı ortaklık modeli, UNDP’nin desteğiyle finansal okuryazarlık yönünden bankacılık sektöründe halihazırda test edilmiş olup, farklı sektörlerdeki benzer toplu eylem programlarının uygulanmasına olanak sağlayacak en önemli program olma özelliğini sürdürecektir. Finansal okuryazarlık programında modelin riskleri de teste tabi tutulmuş olup, Platform çalışmalarının işlevselleştirilmesi sürecinde bu risklerden yararlanılacaktır.  Finansal okuryazarlık girişimi, küresel hedef kitleyle paylaşılacak ve ilk aşamalardan bu yana Hedefler İçin İş Dünyası tarafından kullanılacak ortaklık modeliyle ilgili bir araç takımı oluşturma sürecindedir.

TÜRKONFED’in Türkiye’deki faaliyetlerine UNDP Ülke Ofisi ile birlikte mihmandarlık yaptığı Küresel İş Bölümü Girişimi (Connecting Business Initiative – CBi) ile kurulan iş birliği, doğal ve karmaşık acil durumlardan doğan değer zincirlerine yönelik yıkıcılığın analiz edilmesine ve özel sektörle ortak çözümler bulunmasına yardımcı olacaktır. Öğrenilenler; mülteci krizleri dahil olmak üzere, özellikle özel sektörün karmaşık acil durumlara müdahalesi yönünden, koşullara ilişkin ayrıntılar elde edilmek suretiyle diğer CBi ağlarına küresel olarak fayda sağlayacaktır.

Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye Ağı (Sekreterlik TÜSİAD’a bağlıdır) ile yakın istişareler de yapılacak olup, ağ üyelerine kendi kurumsal politikalarına yansıttıkları Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle ilgili uzmanlık desteği verilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine odaklanan ortaklıklarda katılımın artmasına yönelik diyalogların kolaylaştırılması sağlanacaktır.

X