Beklenen Sonuçlar

Türkiye’deki bir yılda yapılan kurumsal sosyal sorumluluk yatırımlarının 100 milyon ABD Dolarını geçtiği tahmin edilmektedir. Ayrıca Türk şirketler, yılda en az 1 milyar ABD Doları’na denk gelen kapsayıcı iş modellerini benimsemeye başlamıştır. Planlanan Proje, platform üzerinden, sektörlerin ve şirketlerin gereken araştırmalara ve verilere erişmelerine yardımcı olacak ve paydaşların, sosyal ve çevreyle ilgili yatırımlarını ortaklıklar yoluyla anlamlı ve etkili bir biçimde gerçekleştirmek üzere iletişimlerini kolaylaştıracak bir sistem oluşturacaktır. Dolayısıyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik mevcut özel sektör finansmanı, yıllık en az 100 milyon Amerikan Doları’nın seferber edilme ihtimalini içeren bu Proje neticesinde yönlendirilecek, yönetilecek ve işletilecektir.

Platform, ayrıca, uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine odaklanmış yatırımcılar/fonlar ile Türk şirketleri arasındaki iletişimi de kolaylaştıracaktır. UNDP’nin, New York’ta düzenlenen 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda lansmanını yaptığı SDG Impact olarak adlandırılan yeni girişimi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma noktasında, işletmelere ve piyasalara en iyi şekilde nasıl yatırım yapılacağı konusunda özel sektörle iş birliği halinde çalışmayı amaçlamaktadır. Girişimin amaçlarından biri de, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin vizyonunu gerçekleştirmek adına, özel yatırım ve sermayenin yönlendirilmesine yardımcı olmaktır.

SDG Impact girişiminde raporun şu bulguları temel alınmıştır: “Daha İyi İş, Daha İyi Dünya”. Rapora göre; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, şirketlere, topluma ve geniş tabanlı refaha güven tesis etmeye yardımcı olacak muazzam bir yeni büyüme stratejisi sunuyor. İş ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini izleme sürecinin, piyasaların yüzünü yeni ticari fırsatlara çevirmesini sağlayacağını da vurguluyordu. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmanın; gıda ve tarım, şehirler, enerji ve malzemeler, sağlık ve refah açısından 12 trilyon Amerikan Doları değerinde yeni piyasa fırsatları oluşturacağının ve bunun yanı sıra %90’ı gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere, 380 milyon kişiye istihdam sağlayacağının altını çiziyor. Hedefler İçin İş Dünyası, SDG Impact üzerinden; yatırımcılara ve işletmelere, çok ihtiyaç duyulan ülke düzeyindeki verileri ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri yatırım yol haritalarını sağlayacak başlıca merkez olacaktır.

Türk özel sektörü; yoğun yatırımları, yeni iş olanakları oluşturması, vergi gelirleri ve bölge içindeki uluslararası ticaret hacmiyle bölgenin en gelişmiş özel sektörlerinden biridir. Hedefler İçin İş Dünyası Platformu, UNDP’nin yeni bir model ve stratejik bir yaklaşım geliştirmesine ve özel sektörün Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yaptığı katkıları en üst düzeye çıkarmak için açık bir gündem belirlemesine yardımcı olacaktır. Platform tabanlı model, bu bölgelerde faaliyetleri olan Türk işletmelerinin yardımıyla diğer ülkelerde yinelenme potansiyeline sahiptir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için özel sektörle çalışma mekanizmaları ve stratejisini sağlayacak olan yönetim modeli, diğer ülkelerde yinelenebilir olacaktır. Çıkarılan ders kapsamlı bir şekilde paylaşılacaktır.

Hedefler İçin İş Dünyası, Türkiye’nin TÜRKONFED ve TÜSİAD adlı iki önemli özel sektör gönüllü kuruluşu çatısı altında faaliyetlerini sürdürecek ve araştırmaların yürütülmesi, politikaların geliştirilmesi ve özel sektörün Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yaptığı katkıların koordine edilerek kolaylaştırılması için Hükümet, BM ve diğer kalkınma aktörlerini tek noktada hizmet sunumu politikası ve uygulama noktası olarak desteklemeye devam edecektir. Ülke Ofisi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda know-how sağlayıcılığı görevini ve ayrıca ortaklıkların hayata geçirilmesi amacıyla işletmeler ile Hükümet arasındaki diyaloglarda kolaylaştırıcı görevini üstlenecek ve bir Doğrudan Uygulama Yöntemi uygulayarak fon ve sözleşmeleri yönetecektir.

Hedefler İçin İş Dünyası, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılması adına, Hükümetin kamu-özel sektör ortaklığını geliştirme çalışmalarını güçlendirecektir. Bu süreç, özel sektör ile Hükümet arasında kapsayıcı bir ortam ve sürekli bilgi alışverişiyle şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi yoluyla gerçekleştirilecektir. Ayrıca, kalkınma hedefleriyle etkili yatırımın Hükümet politikaları ve teşvikleriyle desteklenmesi ve özel sektörün insan sermayesine yatırım yapması beklenmektedir. Bu durum dış finansman olanağını da artıracaktır.

Sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcılığı en başından beri odak noktası olarak benimseyen ve bunu değer zincirinin mümkün olan tüm aşamalarında bir öncelik olarak yansıtan işletmeler için platform mekanizmaları oluşturulacaktır. Bu noktada, TÜSİAD ve TÜRKONFED’in katılımı ile kolaylaştırılan üst yönetimler ve iş önderlerinin adanmışlık ve aidiyetlerinin güçlü oluşu, bu mekanizmanın başarısı açısından kilit önemdedir. Bu düşünceyle iş insanlarının faal önderliği için liderlik görevleri tanımlanacaktır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile iş süreçlerine ve değer zincirine yönelik hedeflere yapılan yatırımlar ve bu hedeflerin bütünleştirilmesi, iş birlikçi çalışmalar yoluyla mümkün olacaktır. Kalkınma etkisine ilişkin platform tabanlı ortaklık stratejisi geliştirilecek ve etki düzenli olarak ölçülecektir. Bilhassa paydaşlarla iş birliği yapılarak yenilikçi finans ve yatırım yöntemleri de incelenecek ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini amaçlarken elde edilecek getiriler için uzun vadeli politika ve öngörüler hazırlanacaktır.

 

Yukarıdaki hususlar esas alındığında, Proje kapsamında aşağıdaki sonuçlara ulaşılması amaçlanmaktadır:

 

Sonuç 1. Hedefler İçin İş Dünyası Platformu’nun işlevsel bir hale getirilmesi

 

  1. Türkiye ve UNDP’deki işletmelerin üst düzeyde temsil edildiği Platform yönetişim yapıları oluşturulacaktır. TÜRKONFED ve TÜSİAD, etkili iş faaliyetleri ve sürdürülebilir kalkınma farkındalığı yönünden kanıtlanmış bir başarı geçmişine sahip üçer iş lideri atayacaktır. Temsilciler; Platformun icra kurulu üyeleri olarak görev yapacak, Platform çalışmalarını yönlendirecek ve kılavuzluk sağlayacak ve gerektiğinde girişimde sözünü esirgemeyen liderler olarak hareket edecektir. İcra kurulunun oluşturulmasında cinsiyet eşitliği gözetilecektir. İcra Kurulu Görev Tanımı bu Belge ekinde yer almaktadır.
  2. Gerek sürdürülebilir kalkınma, gerekse özel sektör alanlarında sağlam bir altyapıya sahip bir Platform Başkanı atanacaktır. Başkan yalnızca icra kuruluna başkanlık yapmakla kalmayacak, aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri açısından önem taşıyan konularda özel sektörün en üst düzey temsilciliğini yapacak ve BM forumu dahil olmak üzere, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle ilgili üst düzey forumda özel sektörün görüşlerini yansıtacaktır.
  3. Projenin proje dokümanında belirtilen sonuçları doğurmasını sağlamak amacıyla günlük faaliyetleri Yönetim Kurulu ve Başkan tarafından belirlenen çerçevede yerine getirecek bir Direktör/Proje Müdürü ve bir ekip oluşturulacaktır.

Sonuç 2. Türkiye’deki özel sektörün Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerindeki rolünün artırılması

  1. Kalkınma uzmanları, özel sektör ve paydaşları ile iş birliği yapılarak özel sektörün Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle ilişkisini değerlendirmeye yönelik matris tabanlı bir araç geliştirilecektir.
  2. Çevresel sorumluluk, sosyal sorumluluk ve ekonomik refahla birlikte verimlilik ve etkililik sağlamak adına, sektörler dahilindeki sorunları analiz etmek ve değer zincirlerinin oynadığı rolleri anlamak için sektör[1]tabanlı araştırma gerçekleştirilecektir. SDG Impact ve SDG Accelerator gibi diğer önemli girişimlerle bağlantılı olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve ulusal kalkınma planları çerçevesinde, kalkınma zorlukları ve ihtiyaçları ele alınarak Türkiye’de özel sektörün artan rolünün değerlendirilmesine yönelik bir vizyonla araştırma yapılacaktır. Gelecekteki piyasalar/ürünler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanması ışığında incelenecek ve yatırımcıları işletmelerle eşleştirmek için ülke haritalama uygulamaları yürütülecektir. Ülke düzeyindeki çalışmalarda, rekabetçilik ve toplam faktör verimliliği ile 17 Hedef arasındaki korelasyon matrisi ilişkileri incelenmek suretiyle kamu ve özel sektör için politika tavsiyeleri ve strateji çerçeveleri hazırlanacaktır. TÜSİAD ve TÜRKONFED üyeleri arasında korelasyon matrisi örneklemi oluşturulacaktır.
  3. Mikro, küçük, orta ve büyük boyutlu şirketler, ülke bağlamına uygun olarak Kurul tarafından önceliklendirilen şirket tipolojilerini ve temel faaliyet alanları ile 17 Hedef arasındaki korelasyon matrislerini anlamak üzere desteklenecektir. İcra Kurulu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin entegrasyonuna yönelik temel giriş alanlarını belirleyecek ve stratejiyi bağlamla ilişkilendirmeye önem vererek önceliklendirilen alanları her yıl tekrar ziyaret edecektir. İlk yıla ait tavsiye edilen alanlar, Türkiye’deki 22 banka ve Visa ile ortaklık kurularak işlerlik kazandırılacak KOBİ destekleri ile Küresel İş Bölümü Girişimi (Connecting Business Initiative) bağlamındaki afet ve acil durumlarda dayanıklılıktır. Korelasyon matrislerinin geliştirilmesi için Türkiye’deki şirketlerin etkin bir şekilde kullanılması açısından, SDG Compass[2]gibi kullanılabilir araçlar yerelleştirilecek ve yeni araçlar geliştirilecektir. Şirketler, kurumsal stratejilerini Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle uyumlu hale getirmeye ve katkıları ölçmek ve yönetmek için bu araçları ve metodolojileri uygulayarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve yerel kalkınma zorluklarına olan katkılarını en üst düzeye çıkarmaya teşvik edilecektir. Proje kapsamında şirketlere talebe bağlı olarak doğrudan destek sağlanacaktır.

Özel sektörün koordineli bir çalışma yaparak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve yerel kalkınma zorluklarına yönelik katkılarında verimliliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla özel sektör ve özel sektör paydaşları ile irtibat halinde bulunulacaktır. Özel sektörün katılımı artırılacak ve ortaklık stratejileri geliştirilerek sorunların ele alınması sürecine aktif katkıda bulunmaları için özel sektöre sunulacaktır. STEM, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Industry 4.0 Çalışma Grupları gibi TÜSİAD’ın mevcut çalışma seviyesi yapılarından yararlanmak suretiyle teknolojiye dayalı çözümler de keşfedilecektir.

[1]Odaklanılacak sektörler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle bağlantılı bir şekilde, ülkenin yakın zamanda karşılaşacağı kalkınma zorluklarına ve en güncel ulusal kalkınma planlarına bağlı olarak Hedefler İçin İş Dünyası Platformu İcra Kurulu tarafından yıl bazında tespit edilecektir.

[2]Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi tarafından ortaklaşa geliştirilen SDG Compass, şirketlerin kendi stratejilerini nasıl uyumlu hale getirebileceklerine ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yaptıkları katkıyı nasıl ölçecekleri ve yöneteceklerine ilişkin bilgiler vermektedir.

X