Hedefler için İş Dünyası Platformu iş dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) arasındaki köprüyü kurmak ve iş dünyasının sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendirmek amacıyla kuruldu.

2015 yılında 193 Birleşmiş Milletler üyesi devlet Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) kabul etti. SKA’lar yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak, küresel ve yerel sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına bir çerçeve oluşturmak amacıyla 2030 yılında tamamlanacak bir yol haritası ortaya koyuyor.

Hedefler için İş Dünyası Platformu’nun temel amacı da iş dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasındaki köprüyü kurmak ve iş dünyasının sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendirmektir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 2012 yılında Rio de Janeiro’da toplanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda doğmuştur. Amaç, dünyamızın karşı karşıya olduğu acil çevresel, siyasi ve ekonomik sorunları ele alan evrensel hedefler kümesi oluşturmaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, onur kırıcı yoksulluğu ortadan kaldırmak üzere 2000 yılında küresel seferberlik başlatan Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin (BKH) yerini almıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, BKH ile başlamış olunan işi bitirme ve dünyamızın bugün karşı karşıya olduğu ağır sorunların bazılarını çözme yönünde oldukça cesur bir taahhüttür.

SKA hepimizi etkileyen sorunları kapsamaları bakımından eşsizdir. SKA’lar yoksulluğu kalıcı biçimde ve her yerde yok etmeye dönük uluslararası taahhüdümüzü bir kez daha vurguluyor. Geride hiç kimseyi bırakmama azmini ve arzusunu yansıtıyor. Daha da önemlisi, tüm insanlık için daha sürdürülebilir, güvenli ve müreffeh bir gezegenin oluşturulmasına hepimizin katılmasını sağlıyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları toplamda birbiriyle bağlantılı 17 amaç ve 169 alt hedeften oluşur. Detaylı bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz

Platformun çalışma alanları,

  • İklim değişikliği ve afetlere dayanıklılık,
  • İşletmeleri geleceğe hazırlama,
  • Kapsayıcı büyüme.

Detaylı bilgi için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Hedefler için İş Dünyası Platformu, TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP öncülüğünde kurulmuştur. Platform, kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde SKA’ları kurumsal politika ve stratejilerine entegre etmek isteyen büyük, orta ve küçük ölçekli tüm işletmeler, kamu- özel sektör iş birliğini gözeten tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının katılımına açıktır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) kurumsal politika ve stratejilerine entegre etmek isteyen büyük, orta ve küçük ölçekli tüm işletmeler, kamu- özel sektör iş birliğini gözeten tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi ve Sivil Toplum Kuruluşları’dır.

  • Hedefler için İş Dünyası Platformu yönetişim yapısı 2 ana organdan oluşur. Yönetim Kurulu, platformun kurucu ortakları TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP’den 3 temsilci ve bir yönetim kurulu başkanından oluşur. Yönetim Kurulu, platform çalışmalarına dair karar verici merciidir.
  • Hedefler için İş Dünyası icra süreçleri Koordinasyon Ekibi tarafından yürütülür. Koordinasyon ekibi platform kurucu üyelerinden birer temsilci, platform direktörü ve direktör yardımcısından oluşur.
  • Platform buluşmaları ve iş birlikleri tanımlanan tüm paydaşların katılımına açıktır.

Hedefler için İş Dünyası üyelik temelli bir platform değildir. Platform kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde çalışmalarını tüm paydaşlarına açık şekilde yürütür.

Platform çalışmalarına katılım tamamen ücretsizdir. Platform kapsamında geliştirilen iş birlikleri için müşterek kaynak geliştirme çalışmaları yapılır.

Evet. Özel sektörün sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleşmesinde aktif sorumluluk almak istiyorsanız Hedefler için İş Dünyası Platform çalışmaları katılımınıza açıktır. İnternet sitemizde bulunan etkinlik takvimimizi takip edebilirsiniz.

  • Platformun çalışma alanları olan “İklim Değişikliği ve Afetlere Dayanıklılık; İşletmeleri Geleceğe Hazırlama; Kapsayıcı Büyüme” konularında gerçekleşen “Platform Buluşmaları”na katılabilirsiniz. Buluşmaların tarihleri için internet sitemizde bulunan etkinlik takvimini takip edebilirsiniz.
  • Platform buluşmalarının yanı sıra B4G Platformu öncelik alanlarında ve platform prensipleri çerçevesinde iş birliği geliştirmek isterseniz birebir görüşmeler ile iş geliştirme süreci başlatabilirsiniz. Bu amaçla bize buradan ulaşabilirsiniz.

Hedefler için İş Dünyası Platformu’nun kuruluş süreci, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) nakdi, TÜRKONFED ve TÜSİAD’ın ayni katkılarıyla desteklenmektedir.

Hedefler için İş Dünyası Platformu tüzel kişiliğe sahip değildir. Platform, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı hiçbir eylem içerisinde bulunmaz. Tüm platform paydaşlarından da aynı hassasiyeti göstermesini bekler.

Hedefler için İş Dünyası Platformu kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramını ileri taşıyan bir harekettir. Hedefler için İş Dünyası, şirketlerin KSS politikalarına yön veren, sürdürülebilir kalkınma amaçları ile özel sektörün ilişkisi üzerine analizler yapan, politika önerileri geliştiren ve Türkiye’nin kalkınma öncelikleri doğrultusunda çok paydaşlı/çok ortaklı programları hayata geçiren bir yapıya sahiptir.

UN Global Compact dünya çapında şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke‘ye uyumlu hale getirmeleri için destekler. Bu kapsamda firmaların taahhütlere imza atmaları, bu taahhütlerin gerçekleşmesi için hedef koymaları gibi çalışmalarda yol gösterici bir rol oynar. UN Global Compact, Hedefler için İş Dünyası Platformu’ndan farklı olarak ücretli üyelik yapısına sahiptir ve üye şirketlerden 10 ilke çerçevesinde bir ilerleme raporu istemektedir. Hedefler için İş Dünyası ise özel sektör, kamu, yerel yönetimler, akademi ve STK’lar gibi paydaşlarını SKA’lar çerçevesinde bir araya getirerek iş birlikleri geliştirmesine ortam oluşturan, üyelik ve taahhüt bazlı olmayan bir eylem platformudur. Hedefler için İş Dünyası ve UN Global Compact İnisiyatifi iş birliği halinde çalışmaktadır.

Hedefler için İş Dünyası Platformu kamu ile koordineli bir şekilde faaliyetlerini yürüttür, özel sektörün SKA’daki rolünü güçlendirmek için kamudaki ilgili otoritelerle yakın ilişki içinde çalışır.

SKA koordinasyonu T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndadır. 2019 yılında Strateji Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan Türkiye’nin 2. Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporu’nda (syf. 20) Hedefler için İş Dünyası Platformu’ndan bahsedilmiştir.

X