Ana Ortaklar

TÜSİAD

TÜSİAD Türkiye’deki iş topluluğunun öncü girişimcilerinin ve yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş örgütüdür. Üyeleri tarafından temsil edilen kurumlar adına TÜSİAD; üretim, katma değer, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi birçok alanda Türkiye genelinde ekonomik faaliyetlerde önemli bir temsil yeteneğine sahiptir. TÜSİAD’ın faaliyetleri rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar. Genel Merkezi İstanbul’da olan TÜSİAD’ın Ankara, Brüksel, Washington, Berlin, Londra, Paris ve Pekin’de temsilcilikleri bulunmaktadır. TÜSİAD son on yılda iş topluluğuyla ilgili çeşitli konularda 120 adet rapor yayımlamıştır. TÜSİAD son beş yılda ise faaliyet alanlarıyla ilgili birçok konuda 300 adet mütalaa belgesi hazırlamıştır. 2500’den fazla faaliyet düzenlemiştir. TÜSİAD, son 5 yıl içinde B20, BusinessEurope ve OECD-BIAC örgütleriyle birlikte 200’den fazla etkinliğe katılarak küresel platformlarda Türk iş dünyasını temsil etmiştir. TÜSİAD ayrıca TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) ile beraber Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye Ağı için eş sekreterlik görevini yürütmektedir.

TÜRKONFED

TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) Türkiye’deki bölgesel ve sektörel üye federasyonlardan oluşan gönüllü ve sivil bir iş temsil örgütüdür. TÜRKONFED, çatısı altındaki 28 federasyon ve 210 dernekle 40.000’in üzerinde şirketi temsil eder; bu bağlamda Türkiye’deki en büyük gönüllü KOBİ örgütüdür. TÜRKONFED ülke çapında düzenlenen projeler, programlar, seminerler, eğitimler ve atölyelerle yapısal ve operasyonel kısıtları ele alarak ve imkan ve kapasite gelişimini destekleyerek KOBİ’lerin kapasite artırma, rekabet edebilme becerilerine ve kurumsal yönetimine odaklanır. Bölgesel kalkınma, mesleki eğitim, kadınların iş dünyasındaki yeri ve KOBİ politikaları TÜRKONFED’in odaklandığı temel alanlardır. TÜRKONFED, bu alanlarda ağır basan iyileştirme hedefiyle akademik araştırmalara ve saha araştırmalarına öncü olur, araştırma raporları yayımlar, projeler gerçekleştirir ve paydaşları ve politika yapıcıları için hedeflenmiş çözümler üretir. Faaliyetlerini, üye federasyonlarla ve ayrıca TÜRKONFED Uluslararası Platformu üzerinden Türkiye dışındaki üye olan Türk iş dünyası örgütleriyle yakın iş birliği yaparak yürütmektedir. Brüksel temsilciliği bulunan TÜRKONFED, Avrupa Sanatkarlar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (UEAPME) üyesidir.

X